Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. *
  *

  .

  EINDELIJK EEN CENTRUM VOOR ONS WERK

  Soestdijk, februari 1976

   

  AIs staf van de Stichting Near East Ministry delen we u dankbaar mee, dat we na jarenlang gebed en wachten een huis mogen kopen. We geloven, dat dit het huis is, waar we zo lang naar hebben uitgezien. Een huis voor ons werk, ten dienste van Israël en de gemeente. Dit is "Groot Dennenlust", Voorthuizerweg 5, bij Voorthuizen.

  Het is een voormalige kindergezondheidskolonie, die 70 jaar geleden gebouwd werd op een terrein met 5 ha. bos in een rustige omgeving. Ook nu nog is het er heerlijk stil, zodat zelfs reeën tot vlak bij het huis durven komen.

   

  Het huis is vier jaar geleden ontruimd. Het heeft 19 kamers, waaronder enkele grote, van 15 bij 5 meter. Op 50 meter van het hoofdgebouw ligt de kinderspeelzaal van de vroegere kolonie, compleet met toiletten en garderobe. Heel geschikt voor conferentiezaal tot ongeveer tachtig personen.

  Op het terrein mag nóg voor 700 m2 bijgebouwd worden. De totale koopsom, inclusief verbouwing bedraagt f 400.000,-. Een geweldig bedrag, maar we geloven, dat, als de Heer ons een huis geeft, waar we zoveel vrede mee hebben, we Hem ook mogen vertrouwen voor het nodige geld. We blijven in stilheid en vertrouwen wachten op het heil des Heren.

   

   

  WAAROM EEN HUIS?

  • Omdat we het werk in gemeenschappelijk gebed willen dragen.
   We beseffen diep, dat het gebed voor de gemeente en Israël op de eerste plaats moet komen. En dat aan het gebed kracht verleend wordt, wanneer het eenparig tot God wordt opgezonden. Zoals de discipelen eendrachtig in de tempel bijeen waren, en volhardend baden om de uitstorting van de Heilige Geest, zo willen de nu over het hele land verspreid wonende toekomstige bewoners van het huis, eenparig bidden om de Geest van genade en gebed voor Israël en de gemeente van de Messias. Eén het gebed worden de veldslagen voor het werk geleverd!

   

  • Om het werk kantoorruimte te geven.
   We zijn op het ogenblik gehuisvest in een flat in Soestdijk, nadat eind 1972 in Baarn letterlijk het dak boven ons secretariaat werd weggebroken. Omdat ons verblijf in Soestdijk maar tijdelijk zou zijn, hebben de bewoners van de flat (voor het merendeel oudere mensen) ons toestemming gegeven het secretariaat daar te vestigen. Maar ondertussen zitten we er al drie en een half jaar, met alle overlast voor de bewoners van dien, van parkeren, geloop van medewerkers en bezoekers. Kunt u zich voorstellen, hoe dankbaar wij zijn, dat we nu een eigen kantoor kunnen openen zonder anderen tot last te hoeven zijn. In het nieuwe kantoor zullen we altijd voor iedereen bereikbaar zijn.

   

  • Voor het werk in het Midden-Oosten, en met name in Israël.
   De werkgroep krijgt nu een vaste vergaderplek. Israëlgangers kunnen hier een kortere of langere tijd bij ons zijn om toegerust te worden, Ivriet te leren, vertrouwd te raken met het Jodendom, en met de Islam, en leren in een gemeenschap te leven.

   Verlofgangers kunnen we opvangen. Er werken plm. 30 mensen namens de Stichting in Israël. Mensen, die belangstelling hebben voor werken in het Midden Oosten kunnen hier inlichtingen krijgen via gesprekken en het documentatiecentrum. Door het werk in Voorthuizen kan ook een beter kontakt gelegd worden met het centrum van onze Stichting in Jerusalem op de Olijfberg. En ons gebed is, dat mede door het centrum de visie op de bijbelse betekenis van Israël mag worden doorgegeven aan de gemeente van Jezus Christus.

   

  • Voor het werk van Interkerkelijk Reveil.
   Van hieruit kan de werkgroep reveildagen en -weken voorbereiden. Bovendien kunnen hier dagconferenties worden gehouden voor kringen en kringleiders voor toerusting en vorming. Verder hopen we ook ruimte te hebben voor mensen, die tijdelijk extra pastorale zorg en begeleiding nodig hebben.

   

  • Om het gebedsfront "Ga op de bressen staan" een centraal adres te geven.
   We kunnen nu dagelijks de noden van land en volk gemeenschappelijk aan de Heer opdragen.
   Een intensief gebed is nodig, om de Heer te vragen, welke noden we bijzonder aan de bidders van het gebedsfront mogen voorleggen. Wie op de hoogte is met dit aspekt, weet hoe zwaar Nederland ons op het hart ligt. Het zal goed en nodig zijn veel en regelmatig bidders op ons centrum te mogen ontvangen, en samen in de stilte de Heer te zoeken. Fijn, dat het grote bos en de zaal der samenkomst zo heerlijk stil liggen.

   

   

   

  HOE HET ALLEMAAL IS GEBEURD

  Wist u, dat we al meer dan vier jaar als team bezig zijn geweest met een huis. Enkelen wisten het. Vier jaar geleden kwam er een gift binnen van f 2000,- met de vermelding: "het huis zal er zeker komen".

   

  Dat was een bemoediging. Gelukkig wisten we toen niet, dat het nog zo lang zou duren. Wel wisten we, door een visioen dat de Heer ons gaf, dat het een wit huis moest zijn, met groene luiken, niet hoog, maar wel lang gerekt. En zelfs wisten we, door gebed, dat we moesten rekenen op een bedrag van f 400.000,-.


  We hebben veel rondgekeken in de daaropvolgende tijd, maar steeds met negatief resultaat. Iedere keer, als we plannen hadden om een boerderij of een huis aan te kopen kwam er een kink in de kabel: het huis mocht niet worden verbouwd, of het had een uitsluitend agrarische bestemming, of het kon voorlopig niet leeg worden opgeleverd, en meer van dergelijke redenen.


  In oktober 1974 lazen we als team in een bidstond voor het huis Klaagliederen 3 : 26: "Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren". Dat was voor ons een bemoediging en tegelijk een opdracht. In augustus 1975 werd het beeld van het huis meer concreet, en vroeg de Heer ons Hem te danken voor het huis, dat er al stond, al wisten we niet waar. In het najaar van 1975 werden we geleid naar een boerderij in Nijkerkerveen. Dit huis was helemaal ingericht om twee gezinnen en drie alleenstaanden onder te brengen, inclusief ruimte voor het secretariaat. Zou dit het huis zijn, al kwam het niet helemaal overeen met het visioen?


  B. en W. van Nijkerk wilden ons echter geen toestemming geven, en verwezen ons eigener beweging naar Groot Dennenlust in Voorthuizen. Kunt u zich voorstellen, hoe we ons voelden, toen we in Voorthuizen tussen het groen een lang, wit gebouw zagen met groene luiken. Een gebouw, dat al vier jaar leeg stond. Leeg, vanaf het moment, dat we om een huis gingen bidden. Toen we leerden danken en loven kwam het. Prijst God. We weten zeker, dat dit de plaats is, waar de Heer ons hebben wil.

   

  Wij hebben u in de nieuwsbrief zo vaak om voorbede gevraagd voor wat het huis betreft. Nu willen we u vragen met ons te danken voor zijn wonderbare leiding.


  Van U zijn alle dingen,
  Van U, o God alleen.
  Van U de zegeningen
  0, Hoorder der gebeên.
  Uw liefde en trouw omringen
  Mijn wankelende schreên
  En wat we óóit goeds ontvingen
  Het is van U alleen!

   

   

  *

  .

  BEWONERS VAN HET HUIS

   

  De eerste toekomstige bewoners van het huis zullen zijn:

  • Herman en Annie Goudswaard, met hun 6 kinderen. Zij zullen de algemene leiding hebben van het werk op het centrum.
  • Hans en Reina van Dusseldorp, met hun 3 kinderen. Zij zullen zich in de eerste plaats bezig houden met het werk van Interkerkelijk Reveil, voorbereiden van conferenties, en kringenwerk.
  • Wil Noordermeer, die al jarenlang trouw de administratie doet van het werk, gaat dit in Voorthuizen voortzetten. Sipke Smid, die het secretariaat verzorgt van het nationale gebedsfront
   "Ga op de bressen staan".
  • Anneke Kers, leidster van het kinderwerk, die tevens vanaf september 1975 zorgt voor de samenstelling van het kringenblad "Reveil".

   

  *

  "Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (den HERE) dienen. Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël" (Jes. 19:23-25).

  Uit de bovenstaande tekst uit Jesaja 19 zien we dat de Arabische wereld en het volk Israël beide door de Here worden gezegend. Daaruit mogen wij opmaken dat, zoals eens het Nabije Oosten de kribbe was waar het geloof tot zo'n volheid en bloei kwam, God in het eind der tijden de cirkelloop van het evangelie, nu gepredikt over de ganse aarde, wil voleindigen door het terug te laten komen op de plaats waar het begon: het Nabije Oosten, de plaats waar drie monotheïstische godsdiensten vaste voet kregen.

   

  Deze profetie vormt ook thans nog het uitgangspunt van het werk van de Near East Ministry, dat gebaseerd is op het geloof dat Nederland, indien opgewekt tot een levend geloof, zal weten een nationale roeping te hebben voor Jood en Arabier, de kinderen van Abraham, het Nabije Oosten (in ons Nederlandse spraakgebruik beter bekend als het Midden Oosten).

   

  Het werk startte in 1962 als thuisfront achter het werk dat Jan Willem van der Hoeven in het Nabije Oosten verrichtte. In maart 1963 kreeg het een meer officieel karakter toen het werd ondergebracht in de in Nederland gevestigde stichting. Het werk in het Midden Oosten werd verricht vanuit een centrum dat gelegen is op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem. Aanvankelijk bestond het uit evangelisatiewerk in verschillende kerken in dat deel van de wereld. Daartoe aangesteld door de Nationale Evangelische Synode van de Presbyteriaanse Arabische Kerken sprak Jan Willem van der Hoeven tijdens samenkomsten in Jordanië, Libanon, Syrië, Irak en Egypte.

   

  Na de juni-oorlog van 1967 tussen Israël en de Arabische legers kwam het centrum in door Israël gecontroleerd gebied te liggen. Sedertdien richt de aandacht zich meer en meer op Israël. Kort na de juni-oorlog werd Jan Willem van der Hoeven door de Association of the Garden Tomb (gevestigd in Londen) aangesteld als beheerder van de Graftuin in Jeruzalem. Deze graftuin wordt door een deel van de reformatorische christenen in de wereld gezien als de vroegere hof van Jozef van Arimathea. Daarin bevond zich het nieuwe graf waarin Jezus na Zijn kruisdood begraven werd en waaruit Hij opstond. Dagelijks bezoeken vele toeristen deze tuin; een uniek punt van rust in het centrum van de wereld.

   

  In 1975 beëindigde Jan Willem van der Hoeven zijn werk in de graftuin en brengt nu de boodschap aangaande Israël en de gemeente op uitnodiging in Nederland en andere landen van de wereld.

   

  De Near East Ministry wil het mogelijk maken dat mensen vanuit Nederland uitgaan naar de landen van het Midden Oosten om daar Israël en de Arabische wereld te dienen in bestaande maatschappelijke functies, zoals verpleegsters, artsen, kinderverzorsters, ingenieurs, boeren, enz.

   

   

   

  1. *
  1. Het centrum op de Olijfberg (o.l.v. baronesse C.E.L. van Heemstra en mejuffrouw M.J. Breunese) functioneert als een geestelijk tehuis voor hen die uit Nederland gekomen zijn en die zich daar met elkander verbonden weten. Het postadres van dit centrum is: P.O.Box 20792, Jerusalem (Israël).

  .

  *

  "En komt tot Hem, den levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus" (1 Petrus 2:4, 5).

  Het geloof dat Nederland, indien opgewekt tot een levend geloof, zal weten een roeping te hebben voor het Midden Oosten, maakt dat ook in eigen land een arbeidsveld ligt: het oproepen tot een geestelijk ontwaken tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus. 

   

  Zo kreeg het werk van de Near East Ministry er een tweede aspect bij: Interkerkelijk Reveil. Dat aspect is geen doel in zichzelf, maar staat mede in dienst van het doel: de opwekking van Nederland ten behoeve van het Midden Oosten. Het is geheel gericht op en ten dienste van de kerken. Om zijn doel te bereiken ontwikkelde Interkerkelijk Reveil verschillende activiteiten:

   

  • Geregeld worden weekeind- en dagconferenties georganiseerd, die de opbouw van het persoonlijke geloofsleven ten doel hebben. Omdat persoonlijke, geestelijke nood het optimaal functioneren van de gemeente in de weg blijkt te staan, wordt op deze conferenties veel aandacht geschonken aan de pastorale zorg.
  • Eenmaal per jaar worden zogenaamde Reveilweken gehouden: weken voor vakantie, bezinning en opbouw voor alleenstaanden en gezinnen.

   

  En verder:

  • Het stimuleren van bijbelstudie- en gebedskringen ten dienste van de plaatselijke kerken.
  • Het verlenen van hulp bij het opzetten van bijbelstudie-, gebeds- of gemeentekringen.
  • Het trainen, vormen en instrueren van kringleiders en hun assistenten.
  • Het uitgeven van bijbelstudiemateriaal. Het verlenen van pastorale hulp.

   

  Het spreekt vanzelf dat in het kringenwerk ook de bijbelse boodschap betreffende Israël, zijn plaats en functie in de wereld in deze tijd, zijn verhouding tot de gemeente, aan de orde komt.

   

  Israël, Gods volk, treedt juist in onze dagen weer zo sterk op de voorgrond. Het toont zich nu alweer een kwart eeuw als zelfstandige natie. Israël; nog incompleet, nog in zware druk maar toch Gods volk, Zijn oogappel.

   

  *
  1. "Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier boven de volken" (Jes. 62:10). 

  1. "Bidt Jerusalem vrede toe" (Psalm 122:6). 

  In deze teksten ligt het wezen, de kern van het werk dat onder de naam "Dienst aan Israël" binnen het verband van de Near East Ministry wordt gedaan.


  Als wij tot de ontdekking komen dat wij als christenen in kerken en kringen in onze opdracht met betrekking tot Israël ge­faald- hebben, zal er een verootmoediging komen die tot liefde leidt, liefde tot God. Wie dichter bij het hart van God komt, komt ook dichter bij het volk van God, de Joden: het volk waarnaar Gods hart uitgaat.

   

  De directe aanleiding tot het ontstaan van dit derde aspect van de Near East Ministry vormde het gesprek dat tv-presentator" Willem Duys in 1969 in zijn programma "Voor de vuist weg met Jan Willem van der Hoeven had. In deze uitzending riep deze laatste de kijkers op hun sympathie met Israël te betuigen. Ruim 32.000 reacties kwamen op deze oproep binnen. Dienst aan Israël houdt zich bezig met het verlenen en bevorderen van daadwerkelijke steun aan de staat Israël en de Joden over de gehele wereld. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, laat de Near East Ministry binnen het kader van de activiteiten van Dienst aan Israël haar stem horen door:

   

  • op te roepen tot een positieve houding jegens de staat Israël en de Joden.
  • te protesteren tegen onrecht, dat de staat Israël en de Joden in welke vorm dan ook aangedaan wordt.

   

  Het behoort eveneens tot de taken van Dienst aan Israël allen die in één of andere maatschappelijke functie in Israël of de Arabische wereld willen gaan werken, op hun vertrek naar het Midden Oosten voor te bereiden en hen zoveel mogelijk te begeleiden.

  Dienst aan Israël beschikt over een bescheiden, maar groeiende documentatie over het Jodendom, Israël en het Midden Oosten.

   

  *

  "Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?" (Joël 2:15-17).

  Vanuit een bewogenheid voor ons land en volk werden in de zomer van 1972 alleenstaanden, en in het bijzonder vrouwen, opgeroepen één uur per week af te zonderen voor gebed, om God te vragen gemeente of parochie en ons land genadig te zijn.


  Nu in de wereld een aanval wordt gedaan op de waarheid en Hij, die de Waarheid is, met leugens en ondermijnende leuzen wordt aangevallen, kwam de oproep om te bidden voor herstel van recht en gerechtigheid, voor het te laat is.
  Velen sloten een verbond voor Gods aangezicht één uur per week te bidden voor een reveil in eigen leven en gezin, voor predikant, pastoor en voorganger, voor de regering, onze hoofdstad en ons land.


  De stuurgroep van het gebedsfront zoekt naar wegen om tot een hechter front en tot een dieper gebedsleven bij de bidders te komen.
  Door het land heen worden regionale bijeenkomsten gehouden voor het gebedsfront, dat regelmatig d.m.v. een gebedsbrief ge­ïnformeerd wordt over de onderwerpen die voorbede behoeven. Het is onze "luchtmacht", die acties van allerlei aard ondersteunt.

   

   

  Dat was dan een portret van de Near East Ministry. Het is niet volledig, maar dat kan ook niet, want we zijn in beweging. We gaan de weg die de Geest ons wijst en de Geest gaat waarheen Hij wil.
  Ons verlangen is: volkomen de weg van de Heer te gaan en te werken zolang het nog dag is; te werken, voor de nacht valt waarin niemand meer werken kan.

   

  Sinds 1 februari 1976 is de naam van onze stichting "Near East Mission" veranderd in "Near East Ministry". "Ministry" is het engelse woord voor "dienst" of "bediening". Dit woordt drukt veel beter de bedoeling van het werk uit. Wij willen geen zending zijn, maar dienstbaar aan de gemeente en aan de kinderen van Abraham. De engelse naam gebruiken we vanwege de internationale kontakten, die we hebben.

   

   

  1. *
  1. *